Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finland sätter i kraft konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet inom biologi och medicin och de två därtill fogade tilläggsprotokollen - Finlands ambassad, Oslo : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tel. +47-2212 4900
E-post: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 19.2.2010 | Utrikesministeriet

Finland sätter i kraft konventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet inom biologi och medicin och de två därtill fogade tilläggsprotokollen

Pressmeddelande 50/2010
19.2.2010

Republikens president har den 19 februari utfärdat en förordning som nationellt har satt i kraft Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung. Riksdagen godkände konventionen och dess tilläggsprotokoll den 6 oktober 2009.

I konventionen uttalas de viktigaste principerna när det gäller mänskliga rättigheter och biomedicin. Den innehåller gemensamma minimikrav till skydd för de mänskliga rättigheterna och människans värdighet på både befintliga och framtida tillämpningsområden för biomedicin. Tilläggsprotokollen innehåller bestämmelser som kompletterar och preciserar konventionen på vissa specialområden.

Konventionens centrala förpliktelser gäller säkerställandet av hälso- och sjukvårdstjänsterna
och yrkeskompetensen, en persons samtycke till medicinska ingrepp, skyddet för privatlivet och rätten att få information om hälsan, frågor i anslutning till individens genetiska arv, skyddet för individen vid biomedicinsk forskning samt tagandet av organ och vävnader av mänskligt ursprung för transplantation.

Enligt tilläggsprotokollet om förbud mot kloning av människor är alla sådana ingrepp förbjudna som syftar till att skapa en människa som är genetiskt identisk med en annan levande eller död människa. Syftet med tilläggsprotokollet om transplantation av vävnader och organ av mänskligt ursprung är att skydda människans grundläggande rättigheter vid organ- och vävnadstransplantationer samt vid forskning i anslutning till sådana transplantationer.

Konventionen och tilläggsprotokollen anger de minimikrav som ställs på parterna, men staterna kan också tillämpa ett vidare skydd på nationell nivå.

Godkännandet av konventionen och tilläggsprotokollen förutsatte att genetiskt arv togs in som diskrimineringsgrund i strafflagen, och det genomfördes genom en ändring av strafflagen (SL 11:11 § och 47:3 §). Ändringarna i strafflagen trädde i kraft den 1 januari 2010 (885/2009). Ratificeringen av konventionen och dess tilläggsprotokoll krävde inga övriga ändringar av finländsk lagstiftning.

Konventionen trädde i kraft internationellt 1999, tilläggsprotokollet om förbud mot kloning av människor 2001 och tilläggsprotokollet om transplantation av vävnader och organ av mänskligt ursprung 2006.

I Finland träder konventionen och dess tilläggsprotokoll i kraft den 1 mars 2010 genom den aktuella ikraftträdandeförordningen.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Jaakko Halttunen, tfn 09 1605 5713, utrikesministeriet, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi, regeringsrådet Päivi Kaartamo, tfn 050 340 5546, social- och hälsovårdsministeriet fornamn.efternamn@stm.fi, MD, docent Ritva Halila, Helsingfors universitet, Hjelt-institutet, tfn 050 415 1255, fornamn.efternamn@helsinki.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.2.2010


© Finlands ambassaden, Oslo | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter