Gå direkte til innholdet
Utenriksministeriet

Statsborgerskap - Finlands Ambassade, Oslo : Tjenester : Statsborgerskap

FINLANDS AMBASSADE, Oslo

Finlands ambassade
Thomas Heftyes gate 1, Oslo
Tlf. +47-2212 4900
E-mail: sanomat.osl@formin.fi
Norsk | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Normal skriftStørre skrift
 

Statsborgerskap

Ambassadens kundeservice

 •  Mandag til fredag kl. 9.00-12.00  
 • Torsdag også kl. 13.00-15.00
 • Tlf +47-2212 4900
 • Det er ikke behov for timebestilling da man søker vanlig 5 års pass
 • Ambassaden er stengt i helgene og i følge finsk lovgivning, også 1. mai, midtsommeraften og julaften samt alminnelige helligdager i Norge.
 • Kontaktinformasjon

OBS! Kundeservice er stengt mandag 24.12.2018 - tirsdag 1.1.2019

Barnets statsborgerskap

Ved fødsel

Et barn får alltid finsk statsborgerskap ved fødselen dersom

 • mor er finsk statsborger (gjelder fødte etter 1.9.1984)
 • far er finsk statsborger og mor utenlandsk og foreldrene er gift med hverandre. Dersom foreldrene ikke er gift kan barnet få finsk statsborgerskap ved melding om farskapet er bekreftet.
 • far er død før barnet er født, men var finsk statsborger når han døde og gift med barnets mor

På grunnlag av fødsel får barnet også finsk statsborgerskap dersom faren er finsk statsborger og moren er utenlandsk; barnet er født i Finland utenfor ekteskap og farskapet blir bekreftet før barnet fyller 18 år.

Dersom faren er død, får barnet finsk statsborgerskap også hvis barnet er født i Finland utenfor ekteskap, og farskapet kan bekreftes før barnet fyller 18 år.

Barnet får finsk statsborgerskap ved fødselen også når barnet er født i Finland og ikke får noe annet lands statsborgerskap ved fødselen. 

Dersom et barn av  blir født i utlandet, blir ikke informasjon om barnets fødsel og finske statsborgerskap automatisk sendt til Finland. Foreldrene bør sende melding til magistratet på morens finske hjemsted, for at barnet med en gang skal få sine rettigheter. Opplysningene kan sendes for eksempel via Finlands ambassade (instrukser om nødvendige dokumenter bør skaffes først per telefon eller e-post). Når barnets fødsel blir registrert i befolkningsregisteret noterer magistratet barnet også som finsk statsborger.

Et barn under 18 år som er ugift og født i utlandet, hvis foreldre ved barnets fødsel ikke er gift, får finsk statsborgerskap dersom barnets finske far og utenlandske mor inngår ekteskap og faren har uten avbrudd vært finsk statsborger siden barnets fødsel og farskapet er bekreftet.

Barnet får statsborgerskap fra datoen for inngåelse av ekteskap. Dersom farskapet blir bekreftet først etter inngåelse av ekteskap, får barnet statsborgerskap fra og med bekreftelsen av farskapet. Faren må være finsk statsborger når farskapet bekreftes.

Finsk statsborgerskap for barn født i Norge

Da barnets mor er finsk eller far er finsk og gift med barnets utenlandsk mor, sendes følgende skjema og vedlegg til magistratet i Finland eller Finlands ambassade i Oslo:

 • skjema til magistratet( finsk statsborger født i utlandet) 
 • original fødselsattest
 • utskrift av registrerte opplysninger fra folkeregister
 • hvis barnet er født utenfor ekteskap skal original farskapserkjennelse legges ved
 • kopi av foreldrenes pass

Meldingsprosedyre

Barnet har rett til å få finsk statsborgerskap gjennom melding fra sin finske far, hvis barnet er født utenfor ekteskap i utlandet og farskapet bekreftes. I slike tilfeller bør man merke seg at bekreftelse av farskap skal skje etter initiativ fra moren, i dennes hjemstat, gjennom de lokale myndigheter.

Farskap som er bekreftet i utlandet bør være gyldig også i Finland. Farskapsavgjørelser gjort i de nordiske land er gyldige som de er i Finland. Ved farskapsavgjørelser fra andre land anses farskapet som bekreftet, når mannen har erkjent farskapet og magistratet har bekreftet erkjennelsen.

Barns flerstatsborgerskap (dobbeltstatsborgerskap)

Et barn kan få to lands statsborgerskap ved fødselen, dersom gifte foreldre har ulike lands statsborgerskap.

Barn født utenfor ekteskap, hvis foreldre har ulike statsborgerskap, kan også ofte (i hvert fall i Norge) få to lands statsborgerskap enten automatisk eller ved søknad eller melding. Fordi barnet som en hovedregel i alle tilfelle får morens statsborgerskap, må saken som regel avklares/igangsettes med myndighetene i landet der faren har statsborgerskap.

Tap og bevaring av finsk statsborgerskap

Finlands nye lov om statsborgerskap trådte i kraft 1.6.2003. Detaljerte bestemmelser om ervervelse, bevaring og tap av finsk statsborgerskap finnes i loven om statsborgerskap (359/2003). Statsborgerskapet forutsetter reell og tilstrekkelig forbindelse mellom individet og staten. Dersom det ikke finnes tilstrekkelig forbindelse, er det ikke hensiktsmessig at statsborgerskapet bevares.

Du mister automatisk ditt finske statsborgerskap, når du fyller 22 år, dersom du i tillegg til finsk statsborgerskap har et annet lands statsborgerskap og du ikke har hatt tilstrekkelig forbindelse med Finland.

Forbindelsen anses som tilstrekkelig, dersom du oppfyller et av følgende forutsetninger:

 • du er født i Finland, og din hjemkommune er i Finland når du fyller 22 år eller
 • du har bodd i Finland eller at annet nordisk land (dvs. Sverige, Norge, Danmark, Island) i til sammen 7 år før du fyller 22 år eller
 • du har fått finsk pass i alderen 18-21 år eller
 • du har utført militærtjeneste eller siviltjeneste i Finland eller
 • du har meldt i alder 18-21 år til finsk ambassade i utlandet eller magistrat i Finland at du ønsker å bevare statsborgerskapet. Meldingen kan ikke gis til honorærkonsulater. Meldingen er fri i formen og den kan gis per brev.

Dersom du allerede har mistet finsk statsborgerskap kan du få det tilbake dersom du har mistet det som 22-åring på grunn av manglende forbindelse og du ikke har blitt informert om risikoen for å miste det. For å få statsborgerskapet tilbake må det sendes melding på Migrationsverkets skjema KAN 7. Skjemaet kan du skrive ut fra Migrationssverkets hjemmeside på www.migri.fi. Skjemaet kan du også få fra Migrationssverket og politiet i Finland eller fra Finlands ambassader i utlandet. Sending av melding er gebyrbelagt.

Migrationsverket gir melding om risikoen for å miste statsborgerskapet og muligheten til å bevare statsborgerskapet til finske statsborgere, som har hatt hjemkommune i Finland under syv år. Meldingen sendes årlig til personer som fyller 18 år det året, hvis adresser finnes i befolkningsregisteret. Derfor er det viktig at adresse- og andre opplysninger i befolkningsregisteret er oppdaterte. Opplysningene kan kontrolleres hos magistratet i siste hjemkommune i Finland. Dersom man ikke kjenner hjemkommunen, kan man be magistratet i Helsingfors sjekke opplysningene.

Verneplikt og flerstatsborgerskap

Finsk statsborger, som også er statsborger i Sverige, Norge eller Danmark, er ikke innkallingspliktig i Finland. En person med dobbelt statsborgerskap kan hvis han ønsker det gjennomføre sin verneplikt i Finland. Den som har dobbelt statsborgerskap bør sørge for at begge staters myndigheter har opplysninger om det dobbelte statsborgerskapet.

Melding om statsborgerskap

Man kan få finsk statsborgerskap ved melding, men dette er begrenset til visse grupper personer. Det er ikke skjønnsvurdering ved meldinger og dersom et av vilkårene ikke er fylt, kan man ikke få finsk statsborgerskap ved melding.

Følgende personer kan få finsk statsborgerskap ved melding:

- barn født av utenlandsk mor utenfor Finland, hvis far er finsk statsborger når barnet fødes og farskapet er bekreftet

- barn født i Finland av utenlandsk mor, hvis far er finsk statsborger når barnet ble født, men der farskapet ble bekreftet først etter at barnet fylte 18 år eller giftet seg før dette

- 12-17 år gammelt adoptivbarn, der minst en av adoptivforeldrene er finsk statsborger

- ung person (18-22 år), som har bodd lenge i Finland

- nordiske lands statsborger eller

- tidligere finsk statsborger

Meldingen medfører gebyr, se
Priser og betaling

Finland godkjenner dobbelt statsborgerskap

Finsk lovgivning godtar i dag dobbelt statsborgerskap. Du kan samtidig være finsk statsborger og statsborger i et annet land. Du bør imidlertid undersøke hvordan staten du i dag er statsborger i forholder seg til dobbelt statsborgerskap. Det kan være at dobbelt statsborgerskap ikke godkjennes. Da mister du ditt nåværende statsborgerskap når du får finsk statsborgerskap gjennom melding. Norge godtar dobbelt statsborgerskap bare i spesielle tilfeller, for mer informasjon se
http://www.udi.no.

Virkninger av den nye loven om statsborgerskap når man søker et annet lands statsborgerskap

Fordi Finlands lovgivning f.o.m. 1.6.2003 godkjenner dobbelt statsborgerskap, mister ikke finske statsborgere automatisk sitt statsborgerskap når de får et annet lands statsborgerskap. Den andre statens lovgivning kan imidlertid forutsette at man frasier seg sitt tidligere statsborgerskap før man får innvilget den angjeldende stats statsborgerskap. I slike tilfeller får man en skriftlig bekreftelse på at man er fritatt for finsk statsborgerskap ved å sende søknad til Migrationsverket. Behandlingen av søknaden er belagt med gebyr.

I følge opplysninger ambassaden har innhentet gir for eksempel norske myndigheter, når de innvilger norsk statsborgerskap, en gitt frist for å anskaffe attest om at man er fritatt for det tidligere statsborgerskapet.

Mer informasjon om saker som gjelder statsborgerskap (bl.a. praktiske spørsmål rundt søknad om statsborgerskap) fåes fra Migrationsverket og politiet i Finland og Finlands ambassader i utlandet.

Migrationssverkets adresse er:

 • Postadresse: Migrationsverket, PL 18, 00581 Helsinki
 • Besøksadresse: Lautatarhankatu 10, 00580 Helsinki
 • Telefon: + 358 295 430 431 (sentralbord), +358 295 419 600 (servicetelefon)
 • Fax + 358 295 411 720
 • email: migri@migri.fi
 • Internet: http://www.migri.fi

Si opp det finske statsborgerskapet

 • Informasjon om prosessen og  søknadsskjemaene fra Immigrasjonsverkets side www migri.fi .
 • Utskrift av registrerte opplysninger" bestilles fra  skatteetatens folkereister og legges ved søknaden som et vedlegg. 
 • Søknad leveres personlig enten til Finlands ambassade i Oslo eller til en finsk honorærkonsulat i Norge. Det tas kopi av passet eller en annen ID-kort samtidig. 
 • Avgiften betales enten med kort eller overførsel til ambassadens konto. Ved levering til honorærkonsulatet betales avgiften på forhånd. Kvittering forevises og legges ved søknaden som et vedlegg. Ta kontakt med ambassaden for kontonummer.
 • Prislista
 • Kontakt
Skriv ut siden

Dette dokument

Oppdatert 09.03.2018


© Finlands Ambassade, Oslo | Informasjon om nettjenesten | Contact